Skip Navigation Linksimpuls-eid

​​​​​​​​​Impuls eID

De Minister van BZK informeerde 25 augustus 2016 de Tweede Kamer over de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor digitaal inloggen en identificeren, het "eID beleid".

De brief bevat een aantal bijlagen, met meer dan 250 pagina's eID informatie.​

De teneur is positief: "Het kabinet omarmt de positieve energie die de pilots bij de betrokken partijen hebben gegenereerd en wil dit verder uitbouwen".

Minister Blok licht eID toe​ voor de NOS.
 

Enkele citaten

DigiD wordt niet gebruikt om in te loggen buiten het BSN-domein, bijvoorbeeld Booking.com of Bol.com, dat kan wel met Idensys.
Brief p.7 ​: "Ten aanzien van de wereld van consument en bedrijf heeft het kabinet geconstateerd dat met het door de minister van EZ gevoerde beleid in de digitale wereld van consument en bedrijf en van bedrijven onderling in feite de voorgestane aanpak al groeit. Met dien verstande, dat daar naast private inlogmiddelen niet tevens publieke inlogmiddelen bestaan. Kopiëren van dat model naar het BSN-domein, is wat het kabinet en de Kamer betreft, zoals inmiddels diverse malen in algemene overleggen besproken, niet aan de orde."
Zie ook Commissie Kuipers p.​​ 22 ev Afbakening van gebruik publieke middel tot BSN domein.

​Bijlage 2. p.2 "Het kabinet stapt daarmee af van het erkennen van alleen DigiD als enig inlogmiddel voor alles."

Bron Rijksoverheid.nl, Officiële bekendmakingen​

Reacties

Digidentity is positief: eindelijk duidelijkheid voor leveranciers.

Thuiswinkel.org: positief​, graag ook inloggen bij webwinkels met DigiD.

Van de Betaalvereninging wordt een positieve reactie verwacht vanwege brede toepassing iDIN.

Van NICTIZ wordt een positieve reactie verwacht omdat er nu stappen kunnen worden gezet met eHealth.​ Goed dat Zorg gebruik gaat maken van betrouwbaarheidsniveau substantieel en toegroeit naar niveau hoog.

Reactie InnoValor​, Maarten Wegdam.


 

Documentatie

Brief Impuls eID​​​, met bijlagen.

​Bijlage I. Het kabinetsbesluit inzake digitaal inloggen nader toegelicht.

Bijlage II. De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak

Bijlage III. Uitwerking Uniforme Set van Eisen inloggen in het BSN-domein.​

Bijlage IV. Eindrapportage Commisie Kuipers eID pilots, met onderstaande bijlagen

Bijlage 1. Instellingsbesluit commissie evaluatie publieke en private authenticatie-middelen.

Bijlage 2. Gehanteerde evaluatiecriteria

Bijlage 3. Eindrapportage Panteia

Bijlage 4. Evaluatierapport onderzoek TNO

Bijlage 5​. Evaluatierapport pilot DigiD-RDA

Bijlage V. Deelreactie op het BIT-Advies en het Advies van de Commisie Kuipers

Bijlage VI. Rapport Onderzoek patiëntauthenticatie bij electronische gegevensuitwisseling in de zorg

 
----------------------------------
Motie De Caluwé uniforme eisen voor inloggen.
 
Beantwoording schriftelijke vragen​ Digitale Infrastructuur (4 juli 2016)
 
Reactie BIT-advies programma eID (17 juni 2016)
 
BIT-advies programma eID (12 mei 2016)
 
Planning evaluatie van de pilots eID (29 april 2016)

Evaluatie pilots eID (18 april 2016)